Polityka prywatności

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące zdrowia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Sławomir Stępniewski z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosławiańska 75, 60-149 Poznań.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6, 1 lit. c) Rozporządzenia rozumianego jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9, 2 lit. h) Rozporządzenia w zakresie m.in. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • realizowania Twoich praw w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o Twoim stanie zdrowia wskazanym osobom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • ustalania terminów wizyt, informowania Ciebie o zasadach przygotowania się do konsultacji i zabiegów operacyjnych oraz powiadomienia o wynikach badań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) jako prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie opieki nad pacjentem i zarządzania Kliniką,
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego naszej Kliniki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) jako prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie monitoringu wizyjnego,
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego oraz analizowania trendów statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora.

Twoją dokumentację medyczną przechowywać będziemy przez kolejne 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji dochodzenia roszczeń. Dane rachunkowe oraz podatkowe przechowywać będziemy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jako nasz Pacjent korzystasz z naszych usług w pełni dobrowolne. Obowiązują nas jednak przepisy prawa, na podstawie których zobowiązani jesteśmy do prowadzenia dokumentacji medycznej.  Oznacza to że niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy są upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
 3. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą Kliniką,
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z świadczeniami zdrowotnymi oraz zarządzanie naszą Kliniką,
 5. wskazanym przez Ciebie osobom w ramach realizacji praw pacjenta.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: kontakt@drstepniewski.pl

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.